“หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์” เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีอัญเชิญพระราชานุสาวรีย์☆ สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี☆ ในพระบาทสมด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.4 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์9 โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งนี้ได้มีหัวหน้าหน่วยราชการ ประชาชนเฝ้ารับเสด็จ

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีอัญเชิญพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ในพระบาทสมด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.4 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์9 โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งนี้ได้มีหัวหน้าหน่วยราชการ ประชาชนเฝ้ารับเสด็จ

        นายยุทธพงษ์ เอี้ยงอ้าย เลขานุการในหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า เดิมพระราชานุสาวรีย์นั้นมีประดิษฐานอยู่แล้ว แต่เนื่องจากโครงการหลวงดอยอ่างขางได้ขอพื้นที่คืน

       ทางโรงเรียนจึงต้องทำพระแท่นขึ้นใหม่ ในเขตพื้นที่โรงเรียน โดยได้รับงบประมาณจากทางจังหวัด และส่วนราชการมาใช้ในการก่อสร้าง และเพื่อถวายพระเกียรติ และเป็นศิริมงคลแก่โรงเรียน

        ทางคณะชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ จึงได้ทูลเชิญหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีครั้งนี้     ประวัติโรงเรียนเทพศิรินทร์9 โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนบ้านคุ้ม  ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร และสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

       ให้โรงเรียนบ้านคุ้มเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนเทพรินทร์  ตามโครงการเทพเป็นหนึ่ง โดยโรงเรียนบ้านคุ้มได้รับการประกาศชื่อเป็น “โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ”์ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

       โดยปัจจุบันเปิดสอนในระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนเทพศิรินทร์๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ เดิมตั้งขึ้น   เมื่อวันที่  ๑๒  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๒๖  โดยตั้งชื่อว่า  “โรงเรียนร่มเกล้า”  ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนโครงกาหลวง” 

       โดย หม่อมเจ้าภีศเดช  รัชนี  และได้โอนโรงเรียนให้แก่ สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศจัดตั้งเป็น“ โรงเรียนบ้านคุ้ม ” เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๗ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ โรงเรียนได้ย้ายสถานที่ตั้งมาตั้งในพื้นที่ปัจจุบัน และได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐

 

Share: