ชาวพุทธอังกฤษจัดสวดมนต์เทวดา!โครงการสวด”มหาสมัยสูตรเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินไทย เริ่ม 15 มีนาคม-16 มีนาคม 2562 นี้

โครงการสวดมหาสมัยสูตรเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินไทย
แถลงข่าว
ชาวพุทธอังกฤษเป็นห่วงไทยจัดสวดมนต์เทวดามหาสมัยสูตรเพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน
คณะสวดมนต์ชาวอังกฤษ 20 ชีวิตนำโดยท่านเจ่าคุณ ดร.มหาเหลา เดินสายเสริมสร้างสิริมงคล และขจัดปัดเป่าภัยของแผ่นดิน โดยการจัดสวดมนต์เทวดา – มหาสมัยสูตร 3 ประเทศ สิงคโปร์ มาเลเชีย และไทย ในกรุงเทพกำหนดสวด 5 แห่ง จัดพิธีใหญ่ที่ศาลหลักเมืองวันที่ 15 และวัดมหาธาตุวันที่ 16 มีนาคมนี้ มีผู้แทนกว่า 6 ชาติเข้าร่วม
วันนี้ (13 มี.ค.) เวลา 14.00 น. ที่ คณะ25 วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทน์ ได้จัดให้มีการแถลงข่าว “โครงการสวดมหาสมัยสูตรเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินไทย” ขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมแถลงข่าวประกอบด้วยพระครูวรปัญญาคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดมหาธาตุฯ เจ้าคณะ 25 พระมหาทวีป กตปุญโญ พระมหาสหรัฐ ธีรยาโน ป.ธ.๘ พระมหาบุญร่วม ปุญญมโน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ พุทธมณฑล (104.25 MHz.) ในฐานะประธานจัดงานในประเทศไทยฝ่ายสงฆ์ นายวุฒิสาร พนารี นายกสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยแห่งชาติ (สพวช.) ในฐานนะประธานจัดงานฝ่ายฆราวาส พ.อ.พิเศษ นิพนธ์ ยางงาม รองผู้อำนวยการกองอนุศาสนาจารย์ กรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหม ที่ปรึกษาโครงการได้ร่วมกันแถลงข่าวความว่า
สืบเนื่องจากวิกฤตการณ์ของบ้านเมืองและพระพุทธศาสนาในห้วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา และยังคงต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ก่อให้เกิดความห่วงใยและวิตกกังวล ในหมู่คณะสงฆ์และชาวพุทธในต่างประเทศเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในสหราชอาณาจักร เพื่อแสดงออกถึงความรู้สึกห่วงใย และนำความปรารถนาดีและจริงใจ มาช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งเลวร้ายให้บรรเทาลง อันจะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติ ตามแนวความเชื่อทางพระพุทธศาสนา โดยได้พิจารณาเห็นว่า มหาสมัยสูตร หรือมนต์เทวดา เป็นมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ที่กำเนิดขึ้นจากการร่วมชุมนุมครั้งใหญ่ที่สุดของเทวดาจากโลกธาตุทั้ง ๑๐ เพื่อมากล่าวสรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภายหลังการตรัสรู้ไม่นาน จึงมีความเชื่อว่ามนต์บทนี้จะนำมาซึ่งความดีงามสมดังปรารถนาได้ จึงได้เกิดกิจกรรมนี้ขึ้น
โครงการนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ ๓ องค์กร ประกอบด้วย องค์กรพระธรรมทูตโลก(WBDO), สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ พุทธมณฑล (วพช.) และสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยแห่งชาติ (สพวช ) โดยผู้ริเริ่มและเป็นประธานโครงการคือ พระราชวิเทศปัญญาคุณ (ท่านเจ้าคุณ ดร.พระมหาเหลา ปัญญาสิริ) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุสหราชอาณาจักร, ประธานดำเนินการในการจัดตั้งองค์การพระธรรมทูตโลก เพื่อจดทะเบียนในสหราชอาณาจักร,รองประธานปฏิบัติหน้าที่ประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรฯ
โดยท่านเจ้าคุณดร.เหลาได้นำคณะสวดมนต์ชาวพุทธอังกฤษรวม ๒๐ คน เดินทางสวดมนต์เทวดา-มหาสมัยสูตร ใน ๓ ประเทศ คือ สิงคโปร์ มาเลเชีย และไทย ในระหว่างวันที่ ๘-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยขณะนี้ในประเทศสิงคโปร์ และมาเลเชียได้สวดมนต์เสร็จไปแล้ว ด้วยความปิติยินดีอย่างยิ่งของทุกฝ่าย
สำหรับในประเทศไทยท่านเจ้าคุณดร.เหลาและคณะกำหนดเดินทางมาถึงไทยในวันที่ 14 นี้พร้อมด้วยผู้แทนจากประเทศต่างๆ เช่น อังกฤษ สวิส ไอซ์แลนด์ สิงคโปร์ และมาเลเชีย ฯ ในจำนวนนี้มีชาวอังกฤษ ๑๔ คน เป็นนักสวดมนต์ที่ได้รับการศึกษาอบรมและฝึกฝนมาเป็นอย่างดี ร่วม เดินทางมา
นายวุฒิสาร พนารี นายกสมาคม สพวช.กล่าวว่า สำหรับในประเทศไทยได้กำหนดจัด “โครงการสวดมหาสมัยสูตรเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินไทย” ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ มีนาคมนี้ โดยจัดเฉพาะในกรุงเทพมหานครรวม ๕ แห่งกล่าวคือ วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑๓๐ น. วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร คณะ ๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร และ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. วัดราชบพิธสถิตสีมารามราชวรวิหาร โดยนำคณะเข้าเฝ้าสักการะสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ด้วย
สำหรับวันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ จะจัดสวดเต็มสูตรใช้เวลารวมประมาณ ๒ ชั่วโมง ที่ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ท่าพระจันทร์ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ น.ถึง ๑๗.๐๐ น.เมื่อสวดเสร็จแล้วจะมีพิธีมอบเกียรติบัตร และของที่ระลึกแก่เจ้าภาพ ผู้ร่วมบุญและคณะทำงานทุกท่าน
นายวุฒิสารกล่าวอีกว่า พิธีที่มีความสำคัญมากคือที่ศาลหลักเมืองและวัดมหาธาตุฯ แต่เนื่องจากสถานที่คับแคบมาก จึงขอเชิญชวนให้ไปร่วมพิธีที่พระอุโบสถ วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ จะสะดวกกว่า หรือจะชมการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ก็ได้ โดคลิกที่ https://www.facebook.com/NTBCMA ในชื่อของสมาคม สพวช. และเสริมว่า การสวดมนต์เทวดา มหาสมัยสูตร โดยคณะสวดมนต์ชาวอังกฤษเช่นนี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก และในโอกาสนี้นับว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อประเทศชาติและทุกสถาบันอันเป็นที่รักของคนไทยทุกคน “ท่านใดสะดวกขอเรียนเชิญให้มาร่วมสวดมนต์ภาวนากันนะครับ โดยเฉพาะบ่ายวันเสาร์ที่พระอุโบสถวัดมหาธาตุครับ” นายวุฒิสารกล่าว
คณะเจ้าภาพจึงขอเรียนท่านสาธุชนพุทธบริษัทที่สนใจเข้าร่วมฟังและสวดมนต์เทวดามหาสมัยสูตรโดยพร้อมเพียงกัน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติ และประชาชนโดยรวมทุกท่าน โดยสามารถติดต่อ ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ ๐๘๖-๓๑๕๑๓๕๕ / ๐๙๙-๓๔๖๕๓๒๐,๐๘๑-๗๑๔-๒๗๒๒ /๐๘๑-๖๖๕๒๘๗๙

โครงการสวดมนต์เทวดา – มหาสมัยสูตรเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินไทย
+++++++++++++++++++++++++++++++กำหนดการรวม
วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑๓๐ น. วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร คณะ ๘
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. วัดราชบพิธสถิตสีมารามราชวรวิหารวันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๕.๐๐ น. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ท่าพระจันทร์
เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสร็จพิธี+++++++++++++++++++++++++++++++กำหนดการ
ที่ ศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
เวลา ๐๗.๓๐ น. เจ้าภาพพร้อมกันที่บริเวณพิธี เพื่อเตรียมเครื่องบวงสรวง
เวลา ๐๘.๑๙ น. เริ่มพิธีบวงสรวงเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เวลา ๐๙.๑๙ น. พิธีสักการะศาสหลักเมือง
เวลา ๐๙.๒๙ น. พิธีจุดเทียนชัยและสวดมนต์มหาสมัยสูตร
เวลา ๑๐.๐๐ น. เสร็จพิธี
++++++++++++++++++


Share: