สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “2020 ความท้าทายใหม่ในวิชาชีพสัตวแพทย์

สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “2020 ความท้าทายใหม่ในวิชาชีพสัตวแพทย์

เช้าวันนี้ ( 3 ธ.ค. 2562) นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิด การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “2020 ความท้าทายใหม่ในวิชาชีพสัตวแพทย์” พร้อมมอบรางวัล สัตวแพทย์ตัวอย่างประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ปัจจุบันถือได้ว่าสัตวแพทย์เป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งด้านการดูแลรักษาสุขภาพสัตว์ต่างๆ และการป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน (Zoonosis) รวมถึงงานด้านภาคการผลิตสัตว์ที่มุ่งเน้นให้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์

มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และในช่วงที่ผ่านมานั้น สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ได้ร่วมทำงานกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนางานด้านสัตวแพทย์ทั้งงานวิชาการ งานส่งเสริมความสามัคคีและจรรยาบรรณของวิชาชีพ จนเห็นเป็นประจักษ์ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานอย่างบูรณาการกับกรมปศุสัตว์ได้เป็นอย่างดีอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมในครั้งนี้มีสัตวแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมงานถึง 400 คน โดยมาจากทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคสมาคม และภาคเอกชนต่างๆ

ได้แก่ สัตวแพทยสภา สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก สมาคมธุรกิจเวชสัตว์ บริษัทเอกชน ฟาร์ม และมหาวิทยาลัย เป็นต้น

ซึ่งเชื่อมั่นได้ว่าการประชุมใหญ่สามัญประจำปีในครั้งนี้ จะเป็นเวทีที่สัตวแพทย์ได้พบปะแลกเปลี่ยนแนวความคิด เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบัน

และขอให้มั่นใจได้เลยว่ากรมปศุสัตว์มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการทำงานกับสัตวแพทยสมาคมฯ ในฐานะที่กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานที่มีสัตวแพทย์เป็นบุคลากรขององค์กร ซึ่งมีความสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์ที่สอดรับกับนโยบายของประเทศ ในการที่จะพัฒนางานด้านปศุสัตว์ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากลต่อไปด้าน นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญของการจัดงาน คือ เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

เพื่อสรุปผลงานและ การดำเนินงานที่ผ่านมาของสมาคมฯ รวมทั้งจะมีการมอบรางวัลสัตวแพทย์ตัวอย่างประจำปี 2562 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ แก่สัตวแพทย์ที่ได้กระทำคุณความดีและประโยชน์ต่อสังคมและวิชาชีพสัตวแพทย์

นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายทางวิชาการ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับสัตวแพทย์ที่เข้าร่วมประชุม โดยมีหัวข้อที่มีความสำคัญและกำลังเป็นที่สนใจถึง 3 เรื่อง ได้แก่ “กัญชาในวงการสัตวแพทย์ รู้ก่อนใช้” “โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ความท้าทายในปัจจุบันสู่ความสำเร็จในอนาคต” และ “ยาควบคุมพิเศษ…ใช้ผิดชีวิตเปลี่ยน” โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากองค์กรต่างๆ ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในหัวข้อที่จะบรรยาย

ดังนั้น จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สัตวแพทย์ของเราจะได้รับความรู้ และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่องานที่รับผิดชอบ รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ และการให้บริการแก่เกษตรกรและประชาชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพสัตวแพทย์ต่อไป

 36 total views,  2 views today

Share: