พิธีลงนามโครงการ “รักพิเศษเพื่อคนพิเศษ” (MOU)เปิดสอนเด็กออทิสติกฟรี

พิธีลงนามโครงการ “รักพิเศษเพื่อคนพิเศษ” (MOU)เปิดสอนเด็กออทิสติกฟรี

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 26 มี.ค.65 ที่ ห้องประชุมชั้น3 โรงเรียนนานาชาติ สาธิตคริสเตียนวิทยา ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี ได้จัดพิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “รักพิเศษเพื่อคนพิเศษ” (Wonderful Love for Wonderful People)

เปิดการเรียนการสอนสำหรับเด็กออทิสติกฟรี ตั้งแต่ ระดับประถมศึกษา ถึง มัธยมต้น โดยมีนายสหัส เอกตระกูล นางสุรางค์ เอกตระกูล ผู้บริหาร ICSN (International Christian School Nonthaburi ) ร่วมกับนายปัญญา เอกตระกูล Nonthaburi Christian Academy (NCA) ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ และ ดร.อภินิตา ไชยชนะ ประธาน UNPKFC (United Peace Keepers Federal Council) ผู้ร่วมก่อตั้งและบริหารโครงการด้านกลยุทธ์ ซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้  นำโดยนายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการฯ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทนายรัชพล ศิริสาคร ทนายที่ปรึกษาโครงการฯ
ดร.อภินิตา ไชยชนะ ประธาน UNPKFC (United Peace Keepers Federal Council) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโครงการ ในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กออทิสติก ด้านอารมณ์ รู้จักรอคอย อดกลั้น ความคิดสร้างสรรค์ และ เตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพเด็ก โดยผ่าน Art therapy  (ศิลปะบำบัด), Music therapy (ดนตรีบำบัด)  และ Sensory integration (บูรณาการด้านประสาทสัมผัส) โดยความคาดหวังเพื่อให้เด็กมีความสุข สามารถควบคุมอารมณ์ มีความรับผิดชอบ พึ่งพา
ตนเองได้ และเป็นที่ยอมรับของสังคม
สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก (เพื่อรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล และช่วยกันปรับตัวสร้างความเข้าใจระหว่างครูผู้ฝึกสอนและนักเรียน)
2.เด็กนำอุปกรณ์เครื่องเขียน เช่น สี ดินสอ มาด้วยตัวเอง
3.ค่าลงทะเบียน คนละ 100 บาท (ฟรีค่าเล่าเรียน)
4.รับนักเรียนชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนละไม่ต่ำกว่า 30 คน
นอกจากนี้ยังมีดารา นักแสดง มาร่วมเป็นสักขีพยานอย่างคับคั่ง ประกอบด้วย กิติกร โพธิ์ปี (ฟิวส์) วรรณษา ทองวิเศษ อาท รณชัย เบญญาภรณ์ ฉิมสุด Miss LGBT Thailand 2022 ชาลิสา ไกรสร1 st Runner Up MLGBT2022
เขมจิรา วัฒนโรจน์ 3 rd Runner Up MLGBT2022

Share: