“สันติ สระทองดี”ผู้ยึดมั่นคืนความเป็นธรรมสังคม.. รับประทานรางวัล“ญาณสังวร” ประจำปี 2565

“สันติ สระทองดี”ผู้ยึดมั่นคืนความเป็นธรรมสังคม..
รับประทานรางวัล“ญาณสังวร” ประจำปี 2565

การได้รับมอบรางวัลอันทรงเกียรติ ถือเป็นกำลังใจต่อผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ด้วยความตั้งใจ และยังเป็นเสมือนสิ่งย้ำเตือนให้ผู้ที่ได้รับรางวัล รักษาคุณความดีไว้ตราบชีพสลาย

คุณ”สันติ สระทองดี” ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักงานคณะกรรมการป้องกันอาชญากรรมและช่วยเหลือทางกฎหมาย แก่ประชาชน คปป. เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ได้รับความภาคภูมิใจจากการที่ท่านเข้าพิธีรับรางวัลงานประทานรางวัล “ญาณสังวร” ประจำปีพุทธศักราช 2565 ญสส. 108 ปี อนุสรณ์ พระชันษาชาตกาล สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปริณายก เมื่อวันเสาร์ ที่ 5 มีนาคม 2565 ณ ห้องดอนเมืองบอลรูม โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา โดยได้รับประทานรางวัลจากพลตรี ม.ร.ว. วัยวัฒน์ จักรพันธุ์

สำหรับสาขาที่คุณสันติ สระทองดี คือ สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น งานประทานรางวัลเกียรติยศยกย่องส่งเสริม บุคคลและองค์กร (ระดับชาติ) โดยงานนี้มีพระเดชพระคุณเจ้า บุคคล องค์กร ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาครัฐ ภาคเอกชน กรรมการผู้จัดการ เจ้าของกิจการ เจ้าของแบรนด์ CEO ผู้บริหารระดับสูง ศิลปิน ดารา นักแสดง จำนวน 86 ท่าน ร่วมเข้ารับรางวัลในครั้งนี้

คุณ”สันติ สระทองดี” เปิดเผยความรู้สึกว่า ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ตนและคณะทำงานได้ทำงานเชิงรุกในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ให้คำแนะนำประชาชนได้รู้ถึงสิทธิของตัวเองในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนเป็นตัวแทนในการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพและการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งมีผลงานประจักษ์ชัดมากมายหลายคดีทั้งคดี ดังที่อยู่ในความสนใจของประชาชนระดับประเทศและอีกหลายๆคดีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน

ในการทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณสันติ สระทองดี ที่ผ่านมาหลายปี ย่อมเจอปัญหาอุปสรรคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะงานที่ท่านรับผิดชอบ ต้องเจอกับผู้มีอิทธิพล และผู้เสียผลประโยชน์ แต่ด้วยจิตอันเสียสละเพื่อสังคม ท่านจึงจำเป็นต้องเดินหน้าสร้างความยุติธรรมให้กับประชาชนตาดำดำ

ปณิธานของคุณสันติ สระทองดี คือ การทำความจริงให้กระจ่างและทวงคืนความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม ตามครรลองของกฎหมายบ้านเมือง เพราะเชื่อว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายได้ประวัติของคุณสันติ สระทองดี โดยสังเขป คือ เป็นผู้ผ่านเกณฑ์การจบสำเร็จการศึกษาของสำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับรองผลการเรียน ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ นโยบายสาธารณะ และองค์การและการจัดการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร mini MPM อีกทั้งหลักสูตร Forensic Psychology The Open University UK และหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พุทธศักราช 2562 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มสด. ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) รับรองวุฒิ

สำหรับประชาชนคนไทยทั่วประเทศที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกเอารัดเอาเปรียบ สามารถติดต่อขอคำแนะนำปรึกษาปัญหาทางกฎหมาย ร้องเรียนร้องทุกข์ ได้ฟรี ตลอด 24 ซม. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-114-7339 E-mail. sarabancppb@gmail.com เวปไซด์ https://www.govesite.com/ccoc หรือ Facebook ค้นหาคำว่า คณะกรรมการ คปป หรือ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการ คปป

Share: