เยาวชนคนเก่ง!(น้องปริ้นท์เตอร์)น.ส.ณัฐนรี ศรีอภิรัฐ”ปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นักเรียนตัวอย่างที่สร้างชื่อเสียงให้กับ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

นางสาวณัฐนรี ศรีอภิรัฐ
(ปริ้นท์เตอร์) ปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)


“รางวัลเยาวชนดีเด่น 2565” กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าร่วมรับมอบโล่ห์รางวัลและเกียรติบัตร จากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีมอบโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น – ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ (ส่วนกลาง) จำนวน ๑๙๕ คน

ณ.หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

รางวัล🏅เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565

กระทรวงศึกษาธิการ ตามโครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

การคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชนดีเด่น และผู้แทนเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เด็ก ๆ ที่ทำความดี มีจิตอาสา ช่วยเหลือสังคมและผู้อื่น ไปจนถึงเด็ก ๆ ที่มีความสามารถในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมและดนตรี ทักษะฝีมือวิชาชีพ กีฬาและนันทนาการ รวมถึงด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม

และในโอกาสนี้ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน นายจีรเดช ทันตเสถียรวงศ์ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา รักษาการแทน รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วม แสดงความยินดี กับ “นางสาวณัฐนรี ศรีอภิรัฐ”


Share: