ก.แรงงาน เดินหน้าพัฒนาอาชีพภาคการท่องเที่ยว เปิดประตูสู่การสร้างรายได้ที่ยั่งยืน

ก.แรงงาน เดินหน้าพัฒนาอาชีพภาคการท่องเที่ยว เปิดประตูสู่การสร้างรายได้ที่ยั่งยืน
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดโครงการ Re-skill และ Up Skill เร่งสร้างทักษะแรงงานในการประกอบอาชีพกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มุ่งเป้าให้แรงงานมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน
วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดฝีกอบรมโครงการ Re-skill และ Up Skill เพื่อสร้างทักษะแรงงานในการประกอบอาชีพ การพัฒนาศักยภาพด้านทักษะฝีมือแรงงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ซาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ก้าวสู่การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ โดยมี ดร.จำลอง ช่วยรอด ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารระดับสูงสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมฯ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การบริหารประเทศของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญให้กำลังแรงงานได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะฝีมือแรงงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ซาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ก้าวสู่การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพประกอบกับประเทศไทยและทั่วโลกต้องเผชิญกับสถนการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้แรงงานได้รับผลกระทบอย่างหนัก รัฐบาลจึงมีนโยบายเร่งเยียวยาช่วยเหลือโดยให้ความสำคัญกับการปรับระดับฝีมือ (Re-Skill) รองรับการทำงานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น และยกระดับต่อยอดความรู้ ความชำนาญ (Up-Skil) ให้แก่กลุ่มแรงงานฝีมือที่ได้รับผลจากเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจึงมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินโครงการดังกล่าว
สำหรับโครงการนี้มีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ขับเคลื่อนโครงการ Re-Skill และ Up-Skill เพื่อสร้างทักษะเเรงงานในการประกอบอาชีพ ดำเนินการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ฝึกอบรมให้แก่ผู้ขับรถรับจ้างสาธารณะหรือกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์ จำนวน 21 คน ระหว่างวันที่ 22-26 ธันวาคม 2564 สาขาการจัดการด้านอาหารโภชนาการบนเรือ ฝึกอบรมให้แก่แรงงานในภาคบริการและการท่องเที่ยว จำนวน 2 รุ่น 39 คน รุ่นที่ 1 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 20-25 ธันวาคม 2564 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-28 ธันวาคม 2564 สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1สำหรับแรงงานในภาคการท่องเที่ยว จำนวน 10 คน ดำเนินการทดสอบในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 โดยดำเนินการในครั้งนี้เป็นเพียงการนำร่องจากสถาบันพัฒนาผีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศจัดฝึกอบรมและทดสอบฯแรงงานได้ Re Skill และ Up-Skill ต่อไป

Share: