โครงการคืนคุณแผ่นดิน! จัดงาน”ทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน” พร้อมมอบรางวัลโครงการเยาวชนคนสร้างชาติ กว่า 2.6 ล้านบาท สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์

🚩โครงการคืนคุณแผ่นดิน จัดงาน”ทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน” พร้อมมอบรางวัลโครงการเยาวชนคนสร้างชาติ กว่า 2.6 ล้านบาท สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 🚩

➡️ โครงการคืนคุณแผ่นดิน จัดงาน”ทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน” พร้อมบรรยาย ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เพื่อให้เกิดความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทั้งนี้มีพิธีการมอบรางวัลและเงินรางวัลการแข่งขัน โครงการเยาวชนคนสร้างชาติ รุ่นที่ 1 สนับสนุนเยาวชนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ต่อสังคมและประเทศชาติ ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)➡️ โครงการคืนคุณแผ่นดิน จัดงาน”ทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน” พร้อมบรรยายพิเศษเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย โดยพลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานเปิดการอบรม คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน เป็นประธานในการมอบรางวัลโครงการเยาวชน คนสร้างชาติ และได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.) สนับสนุนวิทยากรคือ นายกองโทธารณา คชเสนี เป็นวิทยากรบรรยาย การอบรมนี้มีเป้าหมายเพื่อธำรงความมั่นคงสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมปลูกฝังความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อให้คนในชาติเกิดความรักสามัคคี ความปรองดองในสังคมตลอดจนมีความสำนึกและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมได้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา นักศึกษาราชภัฎยะลา นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง นักศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลก นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และนักเรียนโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ครั้งที่ 1 จำนวน 550 คน วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

➡️ ทั้งนี้โครงการอบรมดังกล่าว เพื่อให้เยาวชนได้รับรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ อันจะก่อให้เกิดความรู้รักสามัคคี ประชาชน และประเทศชาติต่อไป➡️ คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ประธานในการมอบรางวัลโครงการเยาวชน คนสร้างชาติ วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบจิตอาสาในระดับมหาวิทยาลัยที่มีทักษะความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตอาสา เป็นนักคิด นักปฏิบัติ มีจิตสาธารณะพร้อมกับเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ สามารถส่งเสริมให้เยาวชนต้นแบบจิตอาสาในระดับมหาวิทยาลัยมีทัศนคติที่ดีต่อสังคมและมีจุดยืน ฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ และยังสามารถนำทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ไปปฏิบัติเพื่อเผยแพร่ให้แก่ชุมชน เป้าหมาย สนับสนุนให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ ในกลุ่มเยาวชนของประเทศไทย ที่ได้รับการคัดเลือกจากทางมหาวิทยาลัยเพื่อให้เยาวชนได้มีขวัญ กำลังใจ และมีส่วนส่งเสริม สนับสนุน ให้เยาวชนได้ทำความดี และทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ได้มากขึ้น➡️ โครงการคืนคุณแผ่นดิน สนับสนุนทุนการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของเยาวชน ระยะเวลา 1 ปี ทั้งหมดรางวัลที่ 1 –รางวัลที่ 7 มูลค่า 2,600,000 บาท

กิจกรรมการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ

1. แบบการวัดผลที่ 1 : ด้านโซเชี่ยล การแข่งขันทำคลิปวิดีโอ หัวข้อเกี่ยวกับปัญหาด้านสังคมที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้

2. แบบการวัดผลที่ 2 : แบบปฏิบัติการลงพื้นที่ ผู้เข้าแข่งขันจะได้จังหวัดที่จะทำโครงการ มหาวิทยาลัยละ 1 จังหวัด โดยมี 10 หมู่บ้านในโครงการหมู่บ้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถต่อยอดโครงการในพื้นที่

ผลการแข่งขัน

รางวัลที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซ่า ลงพื้นที่หมู่ 5 บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

รางวัลที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่หมู่ 5 บ้านเกาะไหล ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

รางวัลที่ 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ลงพื้นที่หมู่ 3 บ้านดงป่าสัก ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รางวัลที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หมู่ 5 บ้านวังน้ำมอก ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

รางวัลที่ 5 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ลงพื้นที่หมู่ 8 บ้านปากมาบ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

รางวัลที่ 6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมู่ 3 บ้านจอหอ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

รางวัลที่ 7 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ลงพื้นที่ หมู่ 9 บ้านหนองปล้อง ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

ตัวแทนวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซ่า กล่าวว่า ดีใจมากที่ได้รับรางวัลที่ 1 โครงการเยาวชน คนสร้างชาติ เป็นการปลูกฝังการเป็นจิตอาสาให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญชองชาติในอนาคต บุคคลกลุ่มนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพในอนาคต ในการลงพื้นที่ทำกิจกรรมครั้งนี้สิ่งที่เราได้รับคือ ประสบการณ์และได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน ได้รู้จักการเป็นผู้ให้ การเป็นจิตอาสา และยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกส่วนหนึ่งที่เราไม่คาดคิดว่าเราจะได้รับจากการทำกิจกรรมในครั้งนี้ นั้นก็คือ ความร่วมมือจากชุมชนไม่ว่าจะเป็น ผู้นำชุมชน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและชาวบ้านรวมถึงน้องๆเยาวชนในชุมชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เราได้รับโอกาสดีๆในการหาประสบการณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีในห้องเรียน และสมาชิกส่วนหนึ่งในคณะทำงานของเรายังไม่เคยมีประสบการณ์ในการลงพื้นที่ทำกิจกรรมในรูปแบบนี้ แต่หลังจากที่ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมแล้วสิ่งที่ทุกคนได้รับนอกจากประสบการณ์ในทำงานร่วมกันแล้ว เรายังได้รู้จักการอยู่ร่วมกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในสังคมรวมถึงในการทำโครงการนี้เรายังได้สร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอีกด้วย ขอขอบคุณ คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินและโครงการเยาวชนคนสร้างชาติ ที่ได้มอบโอกาสดีๆให้กับนักศึกษา เยาวชน ในการลงพื้นที่ทำกิจกรรมในครั้งนี้ รวมไปถึงได้ให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ จนกระทั่งโครงการของเราได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

รายชื่ออาจารย์และนักศึกษาที่ลงพื้นที่อาจารย์ภูริภัทร ปัตถา /อาจารย์สุภาพร นันทศักดิ์/นายวทัต ฉายะวงษ์/นางสาวปนัดดา แจ้งเพชร / นางสาวกัญญารัตน์ โปธิเรือน / นางสาวนิติพร เพ็ชรฉกรรจ์ /นายจักพรรดิ์ จำปาเทพ /นายทวีพล คงทันดี / นางสาวสุพัตร เกษมุล / นางสาวชมพูนุท ทวีเลิศ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (รางวัลที่ 2) กล่าวว่า สามารถนำศาสตร์ความรู้ในเรื่องของการทำเเชมพู เจลล้างมือเเละยากันยุงมาเผยเเพร่เเละต่อยอดเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับคนในสังคมได้มีอาชีพที่มั่นคง ทำให้ระบบเศรษฐกิจของคนในพื้นที่เจริญยิ่งขึ้นซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนเเปลงเเละพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ามากขึ้น ได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการเยาวชนคนสร้างชาติ ได้ทำกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ได้รู้จักการเสียสละเเละมีความสามัคคี เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้เรียนรู้การเเก้ปัญหาเฉพาะหน้า ขอบคุณโครงการเยาวชน คนสร้างชาติ ที่สร้างโครงการดีๆนี้ขึ้นมาเเละเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าร่วมโครงการเพื่อไปพัฒนาสังคมเเละประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

รายชื่ออาจารย์และนักศึกษาที่ลงพื้นที่ ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม / นายจรัญ พิทักษ์ธรรม /นายอารีย์ จันทร์เรือง /นางสาวจีระภา บุญเกตุ / นางสาวอารีฟะห์ สะมะแอ / นายลุกมัน เส็งหลี / นางสาวนัฐยมี ปานกลาย / นางสาวอาอีเซาะห์ เจ๊ะอาแซ/ นางสาวฟาซีรา เงาะ / นายมูฮำหมัดฮาฟีซู เปาะแต

ตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (รางวัลที่ 3 ) กล่าวว่า โครงการเยาวชนคนสร้างชาติ ทำให้เยาวชนได้ลงพื้นที่และทำงานร่วมกับชาวบ้านแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ชาวบ้านได้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตในชุมชน อาชีพในชุมชน นักศึกษาได้ไปให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อยอดอาชีพที่มีอยู่ภายในชุมชุน เป็นการคืนคุณ คืนความรู้ และเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มเยาวชนและชาวบ้าน ขอบคุณทางโครงการเยาวชนคนสร้างชาติ ขอบคุณคุณประสิทธิ์เจัยวก๊ก ประธาน ที่ได้ จัดโครงนี้ขึ้น ให้เราได้มีโอกาสได้ตอบแทนคุณแผ่นดินโดยการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อต่อยอดการเสริมสร้างรายได้ต่างๆให้กับชุมชน

รายชื่ออาจารย์และนักศึกษาที่ลงพื้นที่ ศศิชาฎา บุญจวง /ณัฐชนน ชัยอำนาจ /นราธร ยอดสง่า/ ภัทรวดี ตรีตรง/วิลาสินี มะโนชมภู / ปิยะธิดา ศรีทอง / ฌานนิช นวลคำ / ปนัดดา เข็มทอง /หัสยา วันดี

ตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (รางวัลที่ 4 ) กล่าวว่า ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการคือ ได้เกิดไอเดียใหม่ๆ ที่เกิดจากการที่โครงการมอบหมายงานให้ ทำให้ทีมงานต้องระดมสมองช่วยกันคิดและเเก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นอีกประสบการณ์ที่ได้รับ สามารถต่อยอดในข้อบกพร่องและสิ่งที่ขาดไปของชุมชนได้ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคมหรือด้านต่างๆ หลักสำคัญคือจะทำยังไงให้คนในชุมชนเห็นความสำคัญของการพัฒนา แล้วพัฒนาไปพร้อมใจด้วยใจที่เปิดรับ ขอขอบคุณโครงการที่ให้โอกาสทางทีมงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และขอบคุณที่มอบประสบการณ์ให้กับพวกเรา

รายชื่ออาจารย์และนักศึกษาที่ลงพื้นที่ ผศ.ว่าที่ร.ต.หญิง ยุวดี กวาตระกูล / นายปรัชญา สุพรรณแดง /นายเมธา แค่มจันทึก / นายเมธี แค่มจันทึก/ นายนลนภัทร พูลเพิ่ม/ นายทัศนัย ฮับซัน / นางสาววศินี พรมวงศ์ / นางสาวชุลีกร หรั่งศิริ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (รางวัลที่ 5) กล่าวว่า การเข้าร่วมโครงการเยาวชนคนสร้างชาติ ทำให้มีจิตสำนึกแห่งการเป็นพลเมือง กระตุ้นให้เกิดการสำนึกในสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ สร้างพื้นฐานความรู้ความเข้าใจการพัฒนาประเทศรอบด้านอย่างมีปัญญา รู้คิด ครบทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา สุขภาพ เพื่อเตรียมพร้อมสู่บทบาทของผู้นำ เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายโครงการ คืนคุณแผ่นดิน นักศึกษาคนรุ่นใหม่ ร่วมมือเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนาสังคมและประเทศ ประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ ได้เรียนรู้การวางแผน การแก้ไขปัญหาและกระบวนการทำงานเป็นธีม ได้รับประสบการจริงและนำไปให้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ชมรมค่ายอาสามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอขอบคุณ คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ที่สนับสนุนที่โครงการเยาวชนคนสร้างชาติ ทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมละประเทศชาติ และขอให้มีโครงการดีๆแบบนี้เรื่อยๆค่ะ ชมรมค่ายอาสามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ขอขอบคุณอีกครั้งค่ะ

รายชื่ออาจารย์และนักศึกษาที่ลงพื้นที่ นายอาคม ขุนทอง อาจารย์ที่ปรึกษา /นายสุรสิทธิ์ ธงทวัฒน์ เจ้าหน้าที่ /นายชนินทร์ อุดมพืช / นางสาวชนิศา สีสันต์ /นางสาวทิพวรรณ การปลื้มจิตต์ /นายชนาธิป รื่นระรส /นายยุทธพงษ์ คำเพชร /นางสาวกนกวรรณ ครองศิล / นางสาวเสาวภาคย์ วงษ์ขาว /นางสาวสุภาวิตา สกุลโอ๋ /นางสาวจุฑามาศ นีระมิตร /นางสาวสุพิชญา คงผึ้ง / นางสาวสุนันทา สิงห์ตุ๋ย /นายภาณุพันธุ์ จันทร์โต / นายพิทักษ์ เศวตนันท์ /นายกฤษณะ แก้วสุวรรณ /นางสาวธนัฏฐา ประสพสม / นางสาวกฤษณา เฟื่องฟุ้ง / นางสาววิภาวินี บุญรอด /นางสาวชลธิชา โพธิ์เผือก /นางสาวพิมพ์พิชชา เลยไธสง /นายติณณภัทร์ ยอดทอง

Share: