เวที “มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2020” เวทีอันดับ1 สู่เวทีระดับโลก International คึกคัก บริษัท Ambassador World จำกัด และ Mestyle Thailand คว้าลิขสิทธิ์จัดประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์ 2020 และ มิสแกรนด์ยโสธร 2020 ไปครอง

บริษัท Ambassador World จำกัด และ Mestyle Thailand คว้าลิขสิทธิ์จัดประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์ 2020 และ มิสแกรนด์ยโสธร 2020 พร้อมเปิดรับสมัคร สาว

งามเมืองพญาคชสาร และเมืองพญานาคาบั้งไฟพญานาค ก้าวสู่เวที มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2020 เวทีอันดับ1 สู่เวทีระดับโลก International

เปิดเวทีรับสมัครสาวงาม อายุ 17-27 ปี เมืองพญาคชสาร จ.สุรินทร์ และเมืองพญานาคาบั้งไฟพญานาค จ.ยโสธร ชิงตำแหน่ง “มิสแกรนด์สุรินทร์ 2020” และมิสแกรนด์ยโสธร 2020บริษัท แอมบาสเดอร์ เวิลด์ จำกัด และ มีสไตล์ไทยแลนด์ ขึ้นแท่นผู้อำนวยการกองประกวด คว้าสิทธิ์จัดงานคัดเลือกสาวงามระดับจังหวัด เข้าสู่เวทีมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ โดย คุณอมลวรรณ เรืองอรรถวัฒน์ ประธานผู้บริหารและ CEO Ambassadorworld Magazine , นายศักดิ์ปรินทร์ เกษมธนพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอมบาสเดอร์ เวิลด์ จำกัด และคุณธัญญลักษณ์ นันต๊ะรัตน์ CEOแบรนด์มีสไตล์ ไทยแลนด์ ตอกย้ำในฐานะผู้ถือลิขสิทธิ์ และผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์ 2020 และมิสแกรนด์ยโสธร 2020 ว่าเวทีนี้จะช่วย โปรโมทแหล่งท่องเที่ยว UNSEEN ควบวัฒนธรรมหลากหลายสร้างรายได้สู่ท้องถิ่นมากขึ้นในการเป็นผู้ดำเนินการจัดประกวด “มิสแกรนด์สุรินทร์ 2020 และ มิสแกรนด์ยโสธร2020”เพื่อคัดเลือกสาวงาม ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งด้านกิริยามารยาท ความสวยงาม บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ ไหวพริบ ปฏิภาณ ความประพฤติ และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดสุรินทร์ และ จังหวัดยโสธร เข้าประกวดในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ตลอดจนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของเวทีประกวด มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ ในการเป็น “ผู้นำอันอับ 1 ในการยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมนางงามไทย” เข้าสู่เวทีระดับนานาชาติของมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลการประกวดมิสแกรนด์ สุรินทร์ 2020 และมิสแกรนด์ยโสธร2020 ครั้งนี้จะมีการคัดเลือกสาวงามจากผู้สมัครของจังหวัดสุรินทร์ เพื่อคัดเหลือทั้งหมด 17 ท่านจากตัวแทนแต่ละอำเภอ เพื่อเข้าสู่รอบแรกของการประกวด และ จังหวัดยโสธร 9 ท่านตัวแทนจากอำเภอ ทั้งนี้จะมีการเปิดรับสมัครในเดือน กุมภาพันธ์ และหมดเขตรับสมัคร ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 สำหรับสาวงามที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมารายงานตัว และรับการชี้แจงรายละเอียดในการร่วมทำกิจกรรมรูปแบบต่างๆและเก็บตัวเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน โดยการประกวดรอบตัดสิน มิสเเกรนด์ยโสธร 2020 ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2563 และประกวดรอบตัดสิน มิสแกรนด์สุรินทร์ 2020 ในวันที่ 29-30 พ.ค.2563

การได้สิทธิ์จัดงานครั้งนี้ ทางบริษัทฯ มีความตั้งใจ และมีความภูมิใจ ที่มีโอกาสได้ร่วมพัฒนามีส่วนร่วมสนับสนุน เผยแพร่ภาพเมืองแห่งพญาคชสาร และเมืองแห่งพญานาคาบั้งไฟพญานาค เปิดแหล่งท่องเที่ยว UNSEEN ผสานวัฒนธรรมที่หลากหลาย ของจังหวัดไปสู่สายตาคนไทยและทั่วโลกผ่านงานประกวดในครั้งนี้ และมั่นใจว่ามิสแกรนด์ สุรินทร์2020 และมิสแกรนด์ยโสธร2020 จะไม่แพ้สาวงามจังหวัดอื่นๆอย่างแน่นอน และเวทีนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้สาวงามที่มีความมั่นใจทั้งความรู้ ความสามารถได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ ส่งเสริมให้เยาวชนในจังหวัดสุรินทร์ และยโสธร ได้แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องและมีโอกาสบำเพ็ญประโยชน์ให้กับภูมิลำเนา รวมถึงการช่วยเหลือสังคมให้กับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆของจังหวัด รวมทั้งนำเสนอความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดได้อีกทางหนึ่งด้วย”สำหรับสาวงามที่สนใจเข้าร่วมประกวด จะต้องมีคุณสมบัติที่โดดเด่น เบื้องต้นตามข้อกำหนดของเวทีมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ ดังนี้ 1) ต้องมีสัญชาติไทย โดยเกิดในประเทศไทย หรือได้รับการเปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติไทยแล้ว 2) เพศหญิงโดยกำเนิด 3) ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร 4) อายุระหว่าง 17 – 27 ปี (หรือเป็นผู้ที่เกิดระหว่าง ปี พ.ศ. 2536 – 2546) 5) บุคลิกดี กิริยาท่าทางดี เฉลียวฉลาด มีความรอบรู้ มีมนุษย์สัมพันธ์ มีรูปร่างหน้าตางดงาม 6) เป็นโสดไม่เคยผ่านการสมรส ตามกฎหมาย หรือขนบธรรมเนียมประเพณี หรือพิธีกรรมทางศาสนา หรือพิธีการใดๆ ทั้งใน และ ต่างประเทศ และไม่เคยมีบุตร หรือตั้งครรภ์มาก่อนจนถึง และในระหว่างการประกวด Miss Grand Thailand รวมทั้งในระหว่างการดำรงตำแหน่งใดๆ ในการประกวด Miss Grand Thailand (กรณีได้รับตำแหน่ง) และไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม หรือประกอบอาชีพผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติ หรือประวัติความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม เช่น การถ่ายภาพนิ่ง วีดีโอ หรือการโชว์เรือนร่างในลักษณะอื่นใด อันจะนำความเสื่อมเสียมาสู่ตำแหน่งแหน่งใดๆ ในการประกวด Miss Grand Thailand 7) กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า 8) สุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ และหรือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความงาม 9) มีความสามารถพิเศษ ที่โดดเด่น หรือ เห็นได้ชัด และ/หรือ มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย หรือ ภาษาต่างๆ ได้ดี 10) มีคุณธรรม และจิรยธรรม รวมถึงพฤติกรรม ที่เหมาะสมกับการเป็นตัวอย่างให้แก่เยาวชนที่ดีในสังคม มีที่พักอาศัยในประเทศไทย ไม่มีสัญญา หรือ พันธะผูกพัน เป็นลายลักษณ์อักษรกับบุคคล หรือหน่วยงานใด ทั้งนี้สำหรับสาวงามที่ได้รับตำแหน่งจะได้รับรางวัลดังนี้มิสแกรนด์ สุรินทร์ 2020 และมิสแกรนด์ ยโสธร2020
จะได้รับรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมมงกุฎ สายสะพาย และ ถ้วยรางวัล
รองอันดับที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมมงกุฎ สายสะพาย และ ถ้วยรางวัล
รองอันดับที่ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมมงกุฎ สายสะพาย และถ้วยรางวัล
รองอันดับที่ 3 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อม สายสะพาย และถ้วยรางวัล
รองอันดับที่ 4 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อม สายสะพาย และถ้วยรางวัล

รางวัลพิเศษตำแหน่ง มิสมีสไตล์ เป็นรางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุนการประกวดที่ดูจากการเป็นผู้มีเอกลักษณ์โดดเด่น มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีสไตล์เป็นของตัวเอง ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท
พร้อมมงกุฎ สะพาย และถ้วยรางวัล

รางวัลพิเศษตำแหน่ง ขวัญใจสื่อมวลชน รางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุนการประกวด จากการคัดเลือกของสื่อมวลชนในจังหวัดนั้นๆ ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมมงกุฎ สะพาย และถ้วยรางวัล

รางวัลพิเศษตำแหน่ง มิสป๊อปปูล่า (ขวัญใจประชาชน) รางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุนการประกวด จากการโหวตของประชาชน ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมมงกุฎ สะพาย และถ้วยรางวัล

โดยผู้ชนะการประกวดและรองทั้ง 3 ท่าน จะต้องทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้กับกองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์ 2020 และ มิสแกรนด์ยโสธร 2020 ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมงกุฎและสายสะพายถือเป็นกรรมสิทธิ์ของทางกองประกวด มิสแกรนด์สุรินทร์ 2020 และมิสแกรนด์ ยโสธร 2020 ทางกองประกวดจะยกกรรมสิทธิ์ให้เมื่อดำรงตำแหน่งครบวาระ 1 ปี

สำหรับสาวงามที่สนใจสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดได้ที่กองประกวด โหลดใบสมัครและระเบียบการได้ที่ Page Facebook // เพจ มิสแกรนด์ สุรินทร์ และ เพจ มิสแกรนด์ยโยธร

ติดต่อสอบถามได้ที่กองประกวด มิสแกรนด์สุรินทร์ 2020 และมิสแกรนด์ ยโสธร 2020 พร้อมส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ อีเมล์ ambassadorworld88@gmail.com โดย บริษัท แอมบาสเดอร์ เวิลด์ จำกัด โทร 094-9619229 และ มีสไตล์ ไทยแลนด์ โทร. 094-8859997

 72 total views,  4 views today

Share: