ดร.”กัณฑ์ชิสา แสงปฐวีนันท์ “กราบขอบพระคุณประธานในพิธีพร้อมขอบคุณคณะกรรมการ และวัตถุประสงค์ในการจัดงาน รางวัลCEONUMBER1 AWARD 2022

ดร.กัณฑ์ชิสา แสงปฐวีนันท์ ผู้อำนวยการองค์กรอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงาน รับรางวัลCEONUMBER1 AWARD 2022 & งานประกวดMISSCEONUMBER1 INTERNATIONAL 2022

และร่วมถ่ายภาพหมู่กับคณะผู้บริหารองค์กรอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายชมรมส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจไทยสู่สากล

และยังกล่าว กราบขอบพระคุณ หม่อมหลวงปานวาด ศุขสวัสดิ์ ปนัดดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช ที่ให้เกียรติเป็นประธาน ในการจัดงานในครั้งนี้ กราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงค่ะ

ผลการประกวด MISSCEO number1 International 2022

1.ชนะเลิศ
กวาง วรดา ฉัตรศรี

2.รองชนะเลิศอันดับ1
มนัสวี เรื่องฤทธิ์

3.รองชนะเลิศอันดับ2
สมัชญา วงษ์วิสัย

4.รองชนะเลิศอันดับ3
ธิดารัตน์ ฉับจันทึก

5.รองชนะเลิศอันดับ4
ไอลดา เอียดไหน

งานMISSCEONUMBER 1 INTERNATIONAL 2022 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2022 ณ โรงแรมใบหยกสกาย ชั้น 17 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

#CEO
#CEONUMBER1
#CEONUMBER1AWARDS
#CEONUMBER1AWARDS2022
#MISSCEONUMBER1INTERNATIONAL2022
#MISSCEONUMBER1INTERNATIONAL
#BAIYOKESKYHOTEL

Share: