ดร.สรณ์สวรรค์ จารุพัธโณบล ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา สังคมสงเคราะห์และการบริหารจัดการเชิงบูรณาการศาสตร์คุณธรรม

ดร.สรณ์สวรรค์ จารุพัธโณบล ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา สังคมสงเคราะห์และการบริหารจัดการเชิงบูรณาการศาสตร์คุณธรรม

(Honory PH.D. in Social Work & Morality Management )

จาก BRIC Graduate Institute, Universal Ministries of The King’s College

 

Share: