โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน “ดร.ชาญณรงค์ นักเรียง” เข้ารับประราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สหไมตรี มหาสิริวัฒน์ อันดับหนึ่ง ราชมิตราภรณ์

วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2564
พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี พระมหากษัตริย์ แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระองค์เจ้าฤทธีราชวงศ์ ศรีสุวัต เอกอัครราชทูตผู้พิทักษ์ สำนักราชเลขาธิการพระมหากษัตริย์ แห่งสหราชอาณาจักรกัมพูชา เสด็จแทนพระองค์ ในการพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย เครื่องอิสริยยศสหไมตรี สายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์สหไมตรีราชมิตราภรณ์ ชั้นมหาสิริวัฒน์ ชั้นที่ 1ที่พระมหากษัตริย์แห่งพระราชอาณาจักรกัมพูชาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ตามคำแนะนำของรัฐบาลในพระราชอาณาจักรกัมพูชา โดยจะทรงพระราชทานให้แก่ เอกอัครราชทูต นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี คณะรัฐบาล เจ้ากระทรวง เจ้ากรมต่างๆ และผู้ทำคุณประโยชน์แก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ณ สถานทูตกัมพูชาประจำราชอาณาจักรไทยสำหรับการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา มีการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เข้าคณะรัฐมนตรี คณะองคมนตรี และพระบรมมหาราชวัง พิจารณาเพื่อทูลกระหม่อมทรงพระเมตตาพระราชทาน จากนั้นจึงได้ออกเป็นพระราชกฤษฎีกาตามกฏหมายในการนี้ ดร.ชาญณรงค์ นักเรียง ได้เข้ารับประราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สหไมตรี มหาสิริวัฒน์ อันดับหนึ่ง ราชมิตราภรณ์ ทีมีเกียรติอันสูงสุดค้านการทูต และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บุคคลที่ทำคุณประโยชน์อื่นๆแก่สังคม ในชาติ และนานาชาติ
สำหรับผู้นำประเทศเท่านั้น หรือบุคคลที่สมเกียรติอย่างยิ่ง

ตามพระราชกฤฎีกา นส/รกศ/๑๐๒๑/๗๒๐

Share: