ฉลอง20 ปีงานประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง ดอกไม้สด ครั้งที่ 20 ในหัวข้อ “สลักเสลาผักผลไม้ไทยวิถี เฉลิมพระบารมีสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9”

ฉลอง 20 ปีงานประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง ดอกไม้สด ครั้งที่ 20 ในหัวข้อ”สลักเสลาผักผลไม้ไทยวิถี เฉลิมพระบารมีสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9″

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 86 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 นี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน จึงได้ร่วมกับ การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย และกระทรวงวัฒนธรรม จัดงานประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ผสานงานใบตองและดอกไม้สด ครั้งที่ 20 ในหัวข้อ ” สลักเสลาผักผลไม้ไทยวิถี เฉลิมพระบารมีสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9″ ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 06.00-17.00 น.

โดยผู้เข้าประกวดแกะสลักผักผลไม้ผสานงานใบตอง ดอกไม้สด จำลองในแนวความคิดไทยนิยม เช่น พัสตราภรณ์ไทย อาหารไทย วิถีชุมชนไทย วัฒนธรรมไทย และหลากหลายมิติของความเป็นไทยผสานอยู่ในผลงาน การประกวดนี้ยังส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ เกิดความคิดสร้างสรรค์ จรรโลงจิตใจให้โอนโยนโดยมีส่วนร่วมสืบสานศิลปะที่งดงามนี้ พร้อมทั้งอนุรักษ์ศิลปะงานแกะสลักผัก-ผลไม้ งานใบตอง ดอกไม้สด อันเป็นมรดกไทย

การประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ประเภทโรงแรม-บุคคลทั่วไป และประเภทสถาบันการศึกษา ผู้ชนะยอดเยี่ยมรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะได้รับเงินสดพร้อมถ้วยพระราชทานฯ ประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกระทรวงวัฒนธรรม

ประเภทโรงแรม และบุคคลทั่วไป มีรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1, รองชนะเลิศอันดับ 2, รางวัลชมเชย 2 รางวัลและรางวัลพิเศษจะไดรับเงินสด พร้อมโล่รางวัล ประกาศนียบัตรจาก ท.ท.ท. และกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทสถาบันการศึกษา มีรางวัลชนะเลิศ,รองชนะเลิศอันดับ 1, รองชนะเลิศอันดับ 2, รางวัลชมเชย 2 รางวัลและรางวัลพิเศษ ซึ่งจะได้รับเงินสด พร้อมโล่รางวัล ประกาศนีบบัตร
จาก ท.ท.ท. และกระทรวงวัฒนธรรม

นอกจากนี้ผู้ร่วมประกวดทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรจากการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้รับประทานอาหารบุฟเฟต์เช้า และกลางวันส่วนทีมผู้เข้าประกวดที่มาจากต่างจังหวัด จะได้ห้องพักจากโรงแรมฯจำนวน
2 ห้อง1 คืน

สำหรับทีมที่ชนะเลิศถ้วยพระราชทานฯ และชนะเลิศทั้งสองประเภท พร้อมนิทรรศการตลอดปี 20 จะได้จัดแสดงให้ประชาชนได้ชื่นชมที่เซ็นทรัลพลาซ่า

พระราม9 ในวันเสาร์ที่ 4-5 สิงหาคม พ.ศ. 2561นี้ด้วย
สอบถามเพิ่มเติม หรือส่งทีมร่วมเทิดพระเกียรติ กรุณาโทร. 02-6411500 ต่อ 1127 หรือ 0934264566

Share: